Przeglądy roczne i 5-letnie budynków Łódź

Przeglądy roczne i 5-letnie budynków w mieście Łódź

Nasza firma oferuje kompleksowe wykonanie kontroli stanu technicznego budynków i budowli zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane. Obowiązkiem właściciela lub zarządcy jest zapewnienie przeprowadzania następujących kontroli:


Przegląd roczny – jest to kontrola przeprowadzana co najmniej raz w roku (kalendarzowym), polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego:

a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)


Przegląd 5-letni – jest to kontrola przeprowadzaną co najmniej raz na 5 lat, polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia.
Zgodnie z wymaganiami ustawy w okresach 5-letnich wykonywać należy również badania instalacji elektrycznych i odgromowych.


Gwarantujemy wykonanie prac przez inżynierów posiadające wieloletnie doświadczenie oraz wymagane prawem uprawnienia.
Dysponujemy osobami posiadającymi uprawnienia:

- uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej
- uprawnienia budowlane w specjalności drogowej
- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
- świadectwa kwalifikacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru i eksploatacji
- tytuł mistrza kominiarskiego 

Z każdej kontroli opracowujemy protokół szczegółowo opisujący stan techniczny poszczególnych elementów i instalacji oraz zakres niezbędnych napraw i remontów.

 

Kontakt Łódź

kom. 669 323 404
e-mail: biuro@temal.pl 

Kontakt

http://www.lodzkie.eu/page/
http://www.pinb.lodz.pl/
https://uml.lodz.pl/